Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Επιλέγουμε δια μέσου αυτής της σελίδας να ερωτήσουε και να απαντήσουμε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε να ενημερώνουμε τους ενεργούς αλλά και εν δυνάμει πελάτες μας για θέματα τρέχοντα και μή, που σχετίζονται με την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των έργων τους. Πιο συγκεκριμένα ξεκινούμε με μια βασική ενημέρωση για τον νέο νόμο τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών 4178/2013 επί του οποίου άπτονται πάρα πολλά τρέχοντα θέματα

1)Ερώτηση : Υποχρεούμαι να δηλώσω το ακίνητό μου στον νέο νόμο των αυθαιρέτων 4178/2013 απο την στιγμή που έχω ενταχθεί στις διατάξεις προηγούμενων νόμων όπως 0 3775/2009(νόμος Σουφλιά), 3843/2010(ημιυπαιθρίων χώρων) & 4014/2011(προηγούμενος νόμος αυθαιρέτων?

Aπάντηση: Από την στιγμή που η διαδικασία ένταξης στους προηγούμενους νόμους έχει ολοκληρωθεί τότε δεν είναι απαραίτητη η ένταξη στον ν.4178/13 . Εάν όμως για οποιοδήποτε λόγο μεταβίβασηςθα χρειαστούμε βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών του ακινήτου, τότε η διαδικασία είναι απαραίτητη.

2)Ερώτηση: Χρειάζομαι οικοδομική άδεια για μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές της κατοικίας μου?

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νέου νόμου 4178/2011 απαιτείται έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας σε όλες τις περιπτώσεις ανακαινίσεων στις οποίες τροποποιούμε την εσωτερική διαρρύθμιση χωρίς να θίγουμε προφανώς την φέρουσα ικανότητα του κτιρίου Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απλών μετασκευών και διασκευών απαιτείται πρό 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεση τους, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης(τέως πολεοδομικού γραφείου) που γνωστοποιήται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, με την προυπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν σκαλωσιές.

3)Ερώτηση: Ποιές άλλες οικοδομικές εργασίες μπορώ να εκτελέσω νομίμως με βάση την 48ωρη αυτή ενημέρωση?

Απάντηση:    Εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χρωματισμούς χωρίς χρήση ικριωμάτων(σκαλωσιών), Αλλαγή ή και επισκευή δαπέδων, Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο ακριβώς άνοιγμα, , Μικρές διαμορφώσεις τιου εδάφους μέχρι + 50εκ., τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων και κλιματιστικών.

4) Ερώτηση: Πότε χρειάζομαι Αδεια Δόμησης(οικοδομική άδεια) κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.4030/2011?

Απάντηση: Αδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας όπως η κατεδάφιση κατασκευών, η ανέγερση ή η προσθήκη. Εκτενείς επισκευές, προσθήκες και αλλαγές χρήσης νομίμως υφιστάμενων χώρων. Τέλος διαμορφώσεις οικοπέδων μεγαλύτερες του +0.80εκ.

5) Ερώτηση : Πότε απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας?

Απάντηση : Πέρα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για τις τροποποιήσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων, έγκριση μικρής κλίμακας χρειαζόμαστε πλέον στην τοποθέτηση ικριωμάτων(σκαλωσιών) για εκτέλεση διαφόρων εργασιών όπως χρωματισμός επισκευή, επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμέτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα κτίρια, κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους χώρους, στον περιβάλλοντα χώρο, στην πρασιά, στο δώμα σε ανοιχτούς εξώστες και βεράντες. Η συγκεκριμένη άδεια κοινοποιήται απο τυν υπερεσία δόμησης(πολεοδομικό γραφείο) στο ΙΚΑ όπου και υπάρχει υποχρέωση να προσέλθει ο ιδιοκτήτης και να απογράψει το έργο και εν συνεχεία να πληρώσει τα απαιτούμενα ημερομίσθια.

6)Ερώτηση: Ποιός ευθύνεται σε ένα έργο που φέρει υποχρέωση δήλωσης ημερομισθίων στο ΙΚΑ?

Απάντηση: Για το ΙΚΑ μοναδικός υπεύθυνος για την ορθή και επαρκή δήλωση των απαιτούμενων ημερομισθίων είναι ο ιδιοκτήτης του έργου και όχι ο μηχανικός ή ο εργολάβος.

7) Eρώτηση: Χρειάζομαι αλλαγή χρήσης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος άπαξ και είναι χαρακτηρισμένος ώς κατάστημα απο την οικοδομική άδεια?

Απάντηση: Σύμφωνα με τον ν.4258/2014 απαιτήται αλλαγή χρήσης σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή πρός το δυσμενέστερο στα στοιχεία κάλυψης και δόμησης, τα στατικά φορτία Η υγειονομική χρήση ενός κατ/τος απαιτεί την έκδοση άδειας δόμησης για α σχεδιασμού του κτιρίου ή αλλαγή μηχανολογικώ εγκαταστάσεων ώς πρός τις διελεύσεις τους απο΄άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι πολλοί δήμοι μπορεί να μην ζητήσουν οικοδομική άδεια αλλαγή χρήσης παρά μόνο βεβαίωση μηχανικού κυρίας χρήσεως!

8) Ερώτηση: Χρειάζομαι ενεργειακό πιστοποιητικό για μια γονική παροχή είτε δωρεά ενός ακινήτου?

Απάντηση: Οι » χαριστικές» πράξεις όπως οι γονικές παροχές και οι δωρεές δεν απαιτούν έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού προκειμένου να πραματοποιηθούν σύμωνα με σχετική εγκύκλιο του συμβολαιογραφικού συλλόγου.

9) Ερώτηση: Για να μεταβιβάσω ένα ακίνητο το οποίο παρουσιάζει αποκλίσεις απο την αρχική του οικοδομική άδεια και έχει δηλωθεί προς τακτοποίηση στον νόμο 4014/11 ή πρόκειται να δηλωθεί στον νέο νόμο 4178/2013 , χρειάζεται να αποπληρώσω όλο το αναλογούν πρόστιμο?

Απάντηση:  Ο τελευταίος νόμος των αυθαιρέτων4178/2013 ζητά τη πληρωμή του 30% του προστίμου για να μπορεί κανείς να κάνει μεταβίβαση και να έχει την δυνατότητα εάν το θέλει να μεταβιβάσει στον νέο ιδιοκτήτη την υποχρέωση χρηματικής εξόφλησης του αναλογούντος προστίμου και την περαίωση της δήλωσης.

10) Ερώτηση : Μπορεί να αλλάξει χρήση ένας χώρος που είναι δηλωμένος μα τους νόμους 3843/2010 & 4014/2011?

Απάντηση : Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4178/2013 επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης χώρων που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω νόμων, εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται απο ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το ακίνητο ή την περιοχή που βρίσκεται.

11) Ερώτηση : Μπορώ να εκτελέσω οικοδομικές εργασίες σε αυθαίρετο κτίσμα?

Απάντηση : Στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει την διαδικασία των ν.3775/2009, 3843/2010, καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν.4014/2011 και του ν.4178/2013 και έχει περαιωθεί η σχετική για την χορήγηση εκτέλεσης  διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού προστίμου, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση απο κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, ενίσχυσης, επισκευής για λόγους αισθητικής υγιεινής και ασφαλείας, κατεδάφισης, κατασκευή στεγης και τέλος φύτευσης δώματος. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών πραγματοποιήται με έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για περιπτώσεις κτισμάτων σε παραδοσιακού οικισμούς όπου εκτός των υπολοίπων θα απαιτηθεί και γνωμοδότηση αρμοδίας αρχιτεκτονικής επιτροπής.

12) Eρώτηση : Στην δήλωση του νόμου 4178/2013 σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου στο όνομα ποιού θα υποβληθεί η δήλωση?

Απάντηση : Η δήλωση θα μπορούσε να υποβληθεί στο ή στα ονόματα των ψιλών κυρίων και στα σχόλεια να πραγματοποιηθεί ακριβής αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

13) Eρώτηση : Μπορώ κάτω απο ορισμένες προυποθέσεις να ζητήσω αντικατάσταση δομικών στοιχείων αυθαίρετου κτίσματος που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4178/2013(αυθαιρέτων)?

Απάντηση : Αν τα υλικά απο τα οποία είναι κατασκευασμένο το αυθαίρετο κτίσμα αποδυκνείονται επιβλαβή για την υγεία τότε μπορεί να εγκριθεί και η αντικατάσταση τους.

14) Eρώτηση :Η εταιρία σας μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των συνεργείων και εργασιών που χρειάζομαι για να κάνω μία πλήρη ανακαίνιση;

Απάντηση : Η εταιρία μας συνεργάζεται με τεχνιτες που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικοδομικών εργασιών.

15) Eρώτηση : Ενδιαφέρομαι να ανακαινίσω το σπίτι μου. Ποιες είναι η διαδικασίες που θα ακολουθήσω;

Απάντηση :Η μελέτη και η σύνταξη της προσφοράς γίνονται παράλληλα και είναι το απαραίτητο πρώτο στάδιο που απαιτεί για εμάς κάθε ανακαίνιση. Αφού γίνει το πρώτο ραντεβού στο χώρο σας από μηχανικό της εταιρίας μας, για να καταγραφούν οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν, συντάσσεται μία αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που εσείς επιθυμείτε με ξεχωριστό κοστολόγιο ανά ειδικότητα, καθώς και αρκετές διευκρινήσεις σε σχέση με τον τρόπο που αυτές πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Το στάδιο αυτό σε συνδυασμό με το 2ο ραντεβού στο οποίο γίνεται η παράδοση της προσφοράς και η επίσκεψη σε συνεργαζόμενους προμηθευτές, είναι σημαντικές τόσο για εμάς όσο και για εσάς προκειμένου να δημιουργηθεί μία πλήρης εικόνα όλων των εργασιών που πρόκειται να γίνουν στην ανακαίνιση σας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα πραγματοποιηθούν.

16) Eρώτηση : Συνεργάζεστε με συγκεκριμένες εταιρίες για τα υλικά που θα μου προτείνετε; Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξω τα υλικά που θέλω εγώ;

Απάντηση : Το κόστος της κάθε ανακαίνισης το χτίζουμε με τον πελάτη. Εμείς προσφέρουμε ως επί το πλείστον τις τεχνικές υπηρεσίες δηλαδή δεν εμπορευόμαστε τα υλικά, είδη υγιεινής ή έπιπλα. Για να διευκολύνουμε τους πελάτες που δεν μπορούν να διαθέσουν χρόνο στην έρευνα αγοράς έχουμε κάποια βασικά είδη (πλακάκια, έπιπλα κουζίνας, είδη υγιεινής) τα οποία και είναι διαθέσιμα στους συνεργαζόμενους προμηθευτές, χωρίς αυτό να περιορίζει τους πελάτες μας στις επιλογές τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρία μας δεν λαμβάνει προμήθεια για τα υλικά που θα επιλεγούν απο συνεργαζόμενους προμηθευτές αλλά μετακυλίει το ώφελος αυτό στον πελάτη.

 

 17) Eρώτηση : Έχω γνωστούς μου κάποιους τεχνικούς (συνεργεία) όπου θα ήθελα για δικούς μου λόγους να εργαστούν στο έργο αυτό, μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας;

 

 

Απάντηση :Δεν αποκλείουμε μία τέτοια συνεργασία αλλά είμαστε επιφυλακτικοί κυρίως για λόγους τήρησης του χρονοδιαγράμματος που έχουμε δώσει. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε για την καλή συνεργασία, ούτε για την εγγύηση ποιότητας των εργασιών των συνεργείων που δεν συνεργάζονται με την επιχείρησή μας.

 

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν