Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η διαδικασία προσδιορισμού των πιο σημαντικών συνεπειών των αναπτυξιακών έργων στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία (Ν. 3010/02, Ν. 1650/16-10-1986), για να αδειοδοτήσουμε την λειτουργία μιας δραστηριότητας (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο) απαιτείται να έχει προηγηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότησή της (να έχει δηλαδή έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, το είδος και την ποσότητα των ρύπων που αναμένεται να παραχθούν καθώς και κάθε άλλης επίπτωσης στο περιβάλλον, η δυνατότητα εφαρμογής επανορθωτικών μέτρων και ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος διαχωρίζουν τα έργα σε κατηγορίες (ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 15393/2332/2002). Οι κατηγορίες αυτές καθορίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαδικασία αλλά και τα περιεχόμενα για την περιβαλλοντική μελέτη.

Σε γενικές γραμμές μια περιβαλλοντική μελέτη περιλαμβάνει τα εξής:

  • περιγραφή του έργου με πληροφορίες για τη θέση και το μέγεθός του
  • αναφορά των κυριότερων επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον
  • περιγραφή των προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων
  • εναλλακτικές λύσεις

Η διαδικασία για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μιας βιομηχανίας, βιοτεχνίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου συνοψίζεται σε τέσσερις φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση πραγματοποιείται η αρχική ανίχνευση των πιθανών επιπτώσεων ενός έργου και προσδιορίζονται οι δυνατές εναλλακτικές.

Στη δεύτερη φάση συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που θα περιέχει η μελέτη και ελέγχεται η ακρίβειά του.

Στην τρίτη φάση συντάσσεται η μελέτη και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία και ζητείται η γνώμη όλων όσων επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Τέλος στην τέταρτη φάση εφόσον εγκριθεί και πραγματοποιηθεί το έργο, γίνεται τακτικός έλεγχος της κατάστασης του περιβάλλοντος.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει άμεσα να εφοδιάσει την επιχείρησή σας (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο) με την απαραίτητη έγκριση περιβαλλοντικών όρων η οποία  και συνεπάγεται την αδειοδότηση της μονάδας σας.

babis_0569_mod

Κάθε πελάτης ένα όραμα

Κάθε όραμα μια ιδέα

Κάθε ιδέα ένα μοναδικό προϊόν